Polityka prywatności DENTALCITY
data ostatniej modyfikacji: [25.05.2018]
Niniejsza Polityka prywatności udziela przede wszystkim informacji kto, w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarza Państwa dane osobowe tj. w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
Polityka prywatności dotyczy zatem danych umożliwiających identyfikację osób fizycznych (dalej jako „Dane osobowe”), które są przetwarzane podczas i w związku z wykonywaniem działalności Dentalcity – Gabinet Dentystyczny w niezbędnym do tego zakresie.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dentalcity Gabinet Dentystyczny Beata Rodak, z siedzibą przy ul. Wietrzna 18/1b, 53-24 Wrocław (dalej: Administrator).

Jaki jest zakres i cel przetwarzanych danych?

W celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych osobowych ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, PESEL oraz dane dotyczące stanu zdrowia. Należy zaznaczyć, iż Państwa dane osobowe jako pacjentów przetwarzane są w zakresie jaki jest konieczny dla procesu diagnostycznego i terapeutycznego.
Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej www.dentalcity.pl:
•    dane przekazywane przez Państwa dobrowolnie.
Jedną z możliwości zapisania się na wizytę do Dentalcity jest wypełnienie oraz przesłanie do Dentalcity formularza rejestracyjnego, który znajduje się w zakładce REJESTRACJA. Przekazane Dentalcity w ten sposób przez Państwa dane tj. adres e-mail oraz numer telefonu, Administrator wykorzystuje jedynie w celu skontaktowania się z Państwem i potwierdzenia wizyty w wybranym przez Państwa terminie.

•    gromadzone w sposób automatyczny.
Będąc użytkownikiem strony internetowej www.dentalcity.pl przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na stronie, to znaczy: dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Wymienione dane są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania ze strony, a także poprawie funkcjonalności strony. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika, a jedynie do monitorowania i ulepszania usług IT. Strona internetowa może używać również plików „cookies”.

Co to jest „cookies”?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jako Użytkownicy strony internetowej mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Więcej informacji o plikach cookies mogą Państwo znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Pliki Cookies, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku ZGADZAM SIĘ przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy pierwszy raz odwiedzają Państwo serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczynają Państwo przeglądanie serwisu. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państw dane były przetwarzane, rezygnują Państwo z przeglądania zasobów serwisu.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownik przechowane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:
•    w przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika (konwersacji, która nie prowadzi do zapisania się na wizytę), dane zostają usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
•    w przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
•    Państwa dane osobowe jako Pacjentów Dentalcity przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Art. 29 ust 1.
Po upływie okresów przechowywania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe?

Administrator danych zobowiązuje się do dbania o wszelkie udostępnione informacje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administrator danych podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez siebie danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia.
Ponadto strona internetowa www.dentalcity.pl używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas transmisji danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być udostępniane tylko wtedy, kiedy wyrażą Państwo na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy Dentalcity, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia.

Czy Państwa dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich czy też organizacjom międzynarodowym.

Czy Państwa dane osobowe podlegają profilowaniu?

Administrator danych nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Administrator danych  informuje, że posiadają Państwo prawo:
–    dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:
a)    uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b)    uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
c)    uzyskać kopię swoich danych osobowych.

–    do sprostowania (poprawiania) danych. Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać od Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

–    do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstawie do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, mogą Państwo żądać, aby je usunął. Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a)    wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
b)    Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c)    wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych;
d)    wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony internetowej i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e)    Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług.

–    ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, aby Administrator danych ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chcą Państwo, żeby je usunął bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych  w następujących przypadkach:
a)    gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych;
b)    gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
c)    gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Państwa dane osobowe.

–    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usunie Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw;

–    do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od Administratora dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo Administratorowi na podstawie Państwa zgody.

–    wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień. Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć Państwo w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie, powiadamiając o tym na tej stronie polityki. Administrator zaleca częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
na adres e-mail: rodo@dentalcity.pl
pisemnie: Dentalcity Gabinet Dentystyczny, ul. Wietrzna 18/1b, 53-24 Wrocław.

Dbamy o Twój piękny uśmiech :)